Regulamin Imprezy Masowej

 
 1. Regulamin dotyczy imprezy masowej pod nazwą: "Juwenalia Politechniki Łódzkiej 2019", która odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 roku na Kampusie B Politechniki Łódzkiej (zwana dalej "Imprezą"). Organizatorem Imprezy jest Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, reprezentowana przez Zbigniewa Kędzierskiego (zwanego dalej „Organizatorem”).
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  1. "Identyfikator" oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora wybranym Uczestnikom Imprezy. Identyfikator określa strefy, do których Uczestnik Imprezy ma wstęp.
  2. "Służby Porządkowe" oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujące się identyfikatorem, uprawnione do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
  3. "Teren Imprezy" oznacza wyznaczony teren Kampusu B Politechniki Łódzkiej, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
  4. "Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Uczestnikiem Imprezy może być osoba, która ukończyła 18 lat.
 4. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie pełnoletniej. Służba porządkowa może sprawdzić dowód tożsamości.
 5. Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w pkt. 4, Organizator może odmówić wstępu na Teren Imprezy:
  1. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 13 Regulaminu,
  2. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  3. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne (w tym perfumy oraz dezodoranty), napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
  4. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 6. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich, jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
 7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. nieposiadającym dokumentu tożsamości,
  2. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  3. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację na podstawie dowodu osobistego,
  4. wnoszącym własne jedzenie i napoje,
  5. w barwach klubowych,
  6. posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
  7. noszącym niebezpieczną biżuterię (np. obroża z kolcami itp.).
 8. Wstęp do specjalnych stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.
 9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. Służby Porządkowe;
  2. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego ich pracę;
  3. udostępnienie pomocy medycznej;
  4. zmianę miejsca Imprezy na inną, jeżeli zajdzie taka konieczność.
 10. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Uczestnikom Imprezy przysługuje złożenie zażalenia w formie pisemnej do Organizatora Imprezy.
 11. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowienia Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Zabrania się:
  1. wnoszenia i posiadania w czasie Imprezy profesjonalnych aparatów fotograficznych (np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. kamer, sprzętu nagrywającego audio-video).Organizator nie zapewnia depozytu.
  2. wprowadzania zwierząt na Teren Imprezy.
  3. wspinania się na wszelkie obiekty na terenie Imprezy.
 13. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie na Teren Imprezy jest zabronione niniejszym Regulaminem,
  3. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  4. stosowania środków przymusu bezpośredniego przez kwalifikowanego pracownika ochrony w przypadkach określonych w art. 2 ust.2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednio zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 14. Służby Porządkowe są zobowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 15. Prawo do przebywania w specjalnych strefach jest sprawdzane przez Służby Porządkowe na podstawie:
  1. sprawdzenia, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator,
  2. porównania okazanego dokumentu ze wzorem.
 16. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 17. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie niezwłocznie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 18. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 19. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
  1. Zaplecze techniczno-socjalne,
  2. Widownia,
  3. Strefa VIP,
  4. Backstage,
  5. „przed sceną”
  6. Scena.
 20. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.
 21. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągłe w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
 22. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: www.juwenalia.lodz.pl,
  2. Przy wejściu na teren imprezy.
 24. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 1 regulaminu, na piśmie przesyłką poleconą.
 25. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin porządkowy Kampusu Politechniki Łódzkiej

 1. Regulamin określa zasady przebywania na terenie Kampusu A, B i wydzielonego fragmentu Kampusu C Politechniki Łódzkiej (zwany dalej Kampusem), pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej oraz pozostałych osób;
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kampusu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu;
 3. Kampus stanowi integralną część Uczelni i jest obszarem autonomicznym zarządzanym przez władze Uczelni z mocy przepisów Ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
 4. Obiekty znajdujące się na terenie Kampusu stanowią własność Uczelni i powinny być przedmiotem ochrony i troski osób na tym terenie przebywających;
 5. Kampus  jest  otwarty dla pracowników, doktorantów, studentów i interesantów w godzinach 6:30 - 21:30;
 6. W godzinach 21:30 - 6:30 na obszarze Kampusu mogą przebywać jedynie osoby zatrudnione w Uczelni oraz osoby uprawnione przez władze Uczelni;
  W powyższych godzinach wjazd, wejście i przebywanie na terenie Uczelni wymaga stosownego indywidualnego zezwolenia władz Uczelni (za wyjątkiem imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez władze Uczelni);
 7. W godzinach 21:30 - 6:30 oraz w okresach całodobowego zamknięcia Uczelni (święta) ogłaszanych stosownym komunikatem JM Rektora, w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia prowadzona będzie pełna ewidencja ruchu osobowego, polegająca na rejestracji danych personalnych, godziny wejścia/wyjścia, ewentualnego numeru rejestracyjnego pojazdu;
 8. Osoby przebywające na obszarze Kampusów mają obowiązek okazywać na wezwanie pracowników Straży Politechniki Łódzkiej kartę parkingową, legitymację pracowniczą, legitymację studencką lub inny dokument tożsamości;
 9. Wjazd i poruszanie się po obszarze Kampusów pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem motocykli, motorowerów i rowerów dozwolone jest tylko w przypadku posiadania stosownego uprawnienia – pilot wjazdowy bądź karta parkingowa. Niezależnie od rodzaju pojazdu na kampusie obowiązują przepisy Prawo o Ruchu Drogowym oraz ograniczenie prędkości do 20km/h; 
  Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
 10. Osoby przebywające na terenie Kampusu zobowiązane są do:
  1. Zachowania zgodnie z ogólnie przyjętych norm postępowania w zakresie relacji międzyludzkich;
  2. Przestrzegania zasad poszanowania mienia wspólnego Uczelni, poszanowania zieleni, niezaśmiecania Kampusu;
  3. Właściwego korzystania z urządzeń, instalacji oraz wyposażenia budynków i terenu z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
  4. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP;
  5. Stosowania się do zaleceń i ogłoszeń organizacyjno – porządkowych władz Uczelni lub pracowników Straży Politechniki Łódzkiej;
 11. Umieszczenie tablic, napisów, ogłoszeń, plakatów, rozdawanie ulotek, prowadzenie handlu, promocji i działalności reklamowej, organizowanie imprez i zgromadzeń na obszarze Kampusu dozwolone jest wyłącznie za zgodą władz Uczelni wyrażoną na piśmie;
 12. Na obszarze Kampusu zabronione jest:
  1. zakłócania porządku publicznego (np.: zachowania nieobyczajne, agresywne, napastliwe i inne zakłócające ład w sferze życia publicznego);
  2. niszczenie i uszkadzanie mienia Uczelni;
  3. zaśmiecanie terenu;
  4. niszczenie i wykopywanie roślin;
  5. rozpalanie ognia, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, grillowanie poza wyznaczonymi miejscami, pozostawianie palących się przedmiotów;
  6. spożywanie napojów alkoholowych, używanie środków psychoaktywnych i odurzających;
  7. przebywanie osób nietrzeźwych lub pozostających pod wpływem narkotyków lub środków odurzających;
  8. używanie materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych;
  9. wnoszenia i posiadania broni (z wyłączeniem osób pełniących służbę ochrony, konwojowanie mienia) i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa;
  10. wprowadzania psów i innych zwierząt bez kagańca i smyczy oraz pozostawianie ich bez opieki;
  11. parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami;
  12. prowadzenie handlu obwoźnego;
 13. Kampus jest objęty ochroną zleconą uprawnionym specjalistycznym podmiotom zwanym Strażą Politechniki Łódzkiej. Pracownicy Straży Politechniki Łódzkiej mają prawo do:
  1. Kontroli uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru;
  2. Legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości;
  3. Wezwania osób do opuszczenia terenu Kampusu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień bądź wykonywanie działań zabronionych w pkt 11;
 14. Pracownicy Straży Politechniki Łódzkiej mają obowiązek:
  1. ograniczenia wstępu na teren Kampusu osobom nieupoważnionym;
  2. zwracania uwagi na osoby, które swoim zachowaniem budzą uzasadnione podejrzenia zakłócania porządku publicznego i reagowania w sytuacjach zagrożenia'
  3. współdziałania, zgodnie z Prawem o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uczelni, w zakresie bezpieczeństwa z właściwymi terenowo jednostkami Policji, Straży Miejskiej, a w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia wezwania służb ratunkowych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe);
 15. Za nieprzestrzeganie postanowień niemniejszego Regulaminu osoba winna ponosi odpowiedzialność odpowiednio służbową, dyscyplinarną lub karną;
 16. W przypadku zauważenia sytuacji łamania postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia należy bezzwłocznie powiadomić Dowódcę Straży Politechniki Łódzkiej tel. 42 631 29 07;
 17. Odpowiedzialnym za koordynowanie działań w sytuacji zagrożeń jest Dział Zarządzania Kryzysowego  tel. 42 631 38  84

 
Telefon alarmowy    112

Straż Pożarna    998
Policja    997
Pogotowie Ratunkowe     999​​